1Cấu trúc một đề tách câu - đảo dề dạng chuẩn

Đề kiểm tra chỉ bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và đáp án Mỗi câu hỏi nên có từ 3 đến 4 đáp án trắc nghiệm và một đáp án đúng. Trong 1 đáp án, không nên có [ENTER] xuống dòng Câu hỏi nền được bắt đầu bằng: "Câu 1", "Bài 1", "1.", ... Nếu đề không ở dạng trên thì nên sử dụng tạo đề thông thường.

2Các quy tắc nhận diện đáp án Đúng

Mỗi câu hỏi chỉ có tối đa 1 đáp án. In đậm, in nghiêng, gạch chân chữ cái đầu đáp án hoặc toàn bộ đáp án. Nếu hệ thống nhận diện không được hoặc nhận diện sai đáp án Đúng: nháy chuột vào đáp án đúng để chọn lại hoặc nhập đáp án đúng vào ô đáp án ở cột bên phải màn hình.

3Các công thức toán học, ký tự đặc biệt, bảng biểu đồ

Các công thức toán học, ký tự đặc biệt nên để ở dạng Word Equation, hoặc chuyển từ Mathtype qua Equation. Các biểu đồ, bảng tính hệ thống có thể tự động nhận diện. Đối với trường hợp hệ thống không nhận diện được, thầy cô có thể chụp công thức, biểu đồ lại, dán vào đề và để định dạng Inline With Text

Các công thức toán học, ký tự đặc biệt nên để ở dạng Word Equation