Làm thế nào để bảo vệ lớp học của bạn ?

Tất cả thao tác sẽ có ở phần cài đặt lớp học

1Ẩn lớp học

Học sinh sẽ không tìm được lớp khi giáo viên chọn bật cài đặt này.

2Mã bảo vệ

Nếu lớp có cài đặt mã bảo vệ, giáo viên phải cung cấp thêm mã bảo vệ để học sinh có thể dùng ID lớp (5 ký tự) và mã bảo vệ vào lớp.

3Duyệt thành viên vào lớp

Sau khi bật tính năng này, các thành viên muốn vào lớp phải thông qua 1 hàng chờ để giáo viên duyệt vào lớp. Những ai được duyệt vào mới chính thức tham gia lớp.

4Xóa học sinh khỏi lớp

Những học sinh lạ vào lớp có thể được xóa khỏi lớp ở mục Thành viên lớp học.