Hướng dẫn sử dụng tính năng lịch học

1Sử dụng tính năng Lịch học

Sau khi truy cập và đăng nhập vào hệ thống SHub Classroom, để tạo lịch cho lớp: Bước 1: Nhấn chọn Lớp học Bước 2: Chọn ngày và nhấn Thêm lịch học

Hình 1: Giao diện Lịch học

Bước 3: Điền Tên buổi học và cài thời gian

Hình 2: Thông tin phòng học

Bước 4:Nhấn xác nhận Ở bên giao diện Học sinh sẽ nhận được thông báo. Bước 1: Nhấn vào lịch học Bước 2: Chọn phòng học trên lịch học và vào phòng bằng Zoon