Hướng dẫn xem lịch sử phòng học và điểm danh học sinh

Để xem được bao nhiêu phòng đã tạo và bao nhiêu học sinh vào phòng: Bước 1: Nhấn chọn Phòng học

Hình 3: Danh sách phòng học

Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị danh sách phòng học đã tạo, nhấn vào "Chi tiết" để xem danh sách học sinh đã tham gia buổi học.

Hình 4: Danh sách Học sinh đã điểm danh và chưa điểm danh