Hướng dẫn tạo đề cho nhiều lớp từ kho học liệu

Bước 1: Truy cập vào shub.edu.vn, chọn tab Học liệu

Bước 2: Tải đề lên kho học liệu: - Tìm đến vị trí cần chứa file word. Theo tuần tự Khối -> Môn -> Chương - Nhấn “Tải đề lên”

Bước 3: Chọn dạng đề - “Học liệu tự phân tách”: nếu có nhu cầu sử dụng dạng đề trắc nghiệm ABCD và có thể tách câu và đảo đề - “Nhập đáp án thủ công”: upload một file bất kì như PDF hoặc Word và nhập đáp án thủ công

Bước 3.1: Dạng đề trắc nghiệm, tách câu tự động: - Điền các thông tin cơ bản như tên đề, thời lượng làm bài, thời gian bắt đầu, hạn chót ,..... và nhấn Lưu học liệu.

Bước 3.2: Dạng đề bất kì - Nhập đáp án thủ công - Nhập số câu và nhập đáp án cho từng câu. Nhấn “Tiếp tục” khi hoàn tất.

- Điền các thông tin cơ bản như tên đề, thời lượng làm bài, thời gian bắt đầu, hạn chót ,..... và nhấn Lưu học liệu.

Bước 4: Tạo kiểm tra từ kho học liệu cho nhiều lớp - Tìm đến vị trí có chứa file học liệu đã được lưu trước đó trong Kho học liệu.

- Nhấn nút “3 chấm” và chọn “Dùng làm kiểm tra”

- Tick chọn những lớp cần cho bài kiểm tra này và nhấn Tiếp tục

- Chỉnh sửa lại các thông tin cơ bản như thời lượng làm bài, thời gian bắt đầu, hạn chót ,..... và nhấn Hoàn tất.