Bắt đầu với màn hình tạo học liệu

1Tạo môn và khối cho việc lưu trữ

Học liệu trên SHub Classroom là một ngân hàng đề thi, câu hỏi của mỗi giáo viên. Đây sẽ là một công cụ phục vụ hiệu quả việc giảng dạy của Quý Thầy Cô.

1 / 2

Khởi tạo cây thư mục từ đâu bao gồm khối và môn

2Giao diện học liệu được lưu trữ:

Việc này giúp tạo Khối và Môn trong Cây thư mục của Kho học liệu

Tổ chức học liệu

3Nếu tài khoản chưa có lớp nào

Quý Thầy Cô cần Tạo lớp học để có thể sử dụng Học liệu

1 / 2

Tạo lớp học ở học liệu