Xem kết quả đúng sai của học sinh trên từng bài tập

Bước 1: Thầy cô truy cập lớp học cần xem điểm. Bước 2: Nháy đúp chuột vào bài tập cần xem kết quả làm bài của học sinh. Bước 3: Trong tab Bảng điểm. ta có thể thấy danh sách thống kê “ Chưa làm”; “Đang làm” và “ Đã nộp”. + "Đang làm”: Khi học sinh đã quá giờ làm bài mà vẫn chưa xác nhận nộp bài, dẫn đến thời gian làm bài lớn Nhấn nút “Thu bài” để Học sinh không thể làm bài được nữa khi đã quá giờ

+ "Đã nộp”: Chúng ta có thể Xem bài tập chi tiết; Xoá kết quả cũ, làm lại bài và In kết quả bài làm.