Hướng dẫn tạo bài tập tự luận ?

Để tạo bài tập trong lớp học, thầy cô truy cập lớp học cần tạo bài tập và chuyển đến phần bài tập.

1Bước 1

Thầy cô chọn “Tạo bài tập”

2Bước 2: Thầy cô có 3 lựa chọn:

● Tải bài tập lên theo dạng “tách câu và đảo đề tự động”: Hệ thống tự động nhận dạng file Word có format bất kỳ để tách câu. ● Tải bài tập lên từ kho học liệu: thầy cô có thể tạo bài tập từ những file học liệu đã lưu trữ trên kho học liệu SHub Classroom. ● Tải bài tập từ máy tính: thầy cô có thể chọn file dưới các định dạng bao gồm: Pdf, file Word, hình ảnh.

3Bước 3: Thiết lập tùy chọn cho bài tập:

Đặt tên bài tập. Ví dụ: Văn 2 tiết. Thời gian làm bài: 30p, 45p, 60p hoặc thầy cô tự gõ thời gian mong muốn vào ô trống. Ngày bắt đầu: Là thời gian mà học sinh có thể vào bài tập, thấy đề và làm bài. Ngày kết thúc (Hạn chót): Là ngày sau khi đó học sinh sẽ không thể vào làm bài tập được nữa. Tuy nhiên học sinh vẫn còn thấy tên bài tập. Ở phần này có thêm một tùy chọn “Xem điểm sau hạn chót”: Học sinh sau khi làm bài xong thì vẫn chưa xem được điểm ngay, khi nào kết thúc thời gian thì chế độ xem điểm mới mở, học sinh được quyền xem điểm. Cho phép học sinh: “Chỉ xem điểm”: Sau khi làm bài xong, học sinh được xem lại bài làm của mình và điểm số của bài làm. “Xem bài làm và đáp án đúng/ sai”: Sau khi làm bài xong, học sinh được xem lại bài làm và điểm của mình, câu nào đúng, câu nào sai nhưng không biết đáp án. “Xem bài làm, đáp án và bài giải”: Sau khi làm bài xong, học sinh được xem lại bài làm và điểm của mình, câu nào đúng, câu nào sai, đáp án của đề và cả file lời giải mà giáo viên tải lên. Tải file lời giải lên Chọn loại bài tập là bài tập tự luận Học sinh sẽ chụp hình và nộp bài, giáo viên sẽ tự tay chấm điểm Chọn “Hoàn tất” để kết thúc việc tạo bài tập tự luận

1 / 5

Các bước tạo bài tập tự luận