Các loại bài tập trong lớp học

Hiện tại SHub Classroom cung cấp 2 loại bài tập chính trong lớp học bao gồm bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận. Đối với bài tập trắc nghiệm, thầy cô có 2 lựa chọn: ● Tải file đề trực tiếp từ máy tính lên với bất kỳ định dạng nào ● Tải file word lên và hệ thống tự động tách câu, đảo đề khi gửi đến học sinh. Đối với bài tập tự luận: thầy cô tải đề lên và học sinh sẽ làm bài, chụp đáp án và gửi lên hệ thống.