Cách đặt “phê duyệt” và phê duyệt học sinh vào lớp học ?

Phê duyệt vào lớp là tính năng tùy chọn mà học sinh phải được phê duyệt bởi giáo viên mới có thể tham gia lớp học này. Để bật tính năng, thầy cô truy cập phần cài đặt lớp học, bật nút “phê duyệt vào lớp”. Khi bật tính năng này, mỗi học sinh nhập mã để vào lớp thì thanh thông báo của thầy cô sẽ hiển thị “Tên học sinh đã yêu cầu tham gia lớp Tên lớp”. Thầy cô nhấp vào phần thông báo hoặc vào lớp học, chọn mục thành viên. Chọn “duyệt” từng học sinh hoặc chọn “Phê duyệt tất cả”.

1 / 4

Cài đặt phê duyệt và phê duyệt