Cách đặt “mã bảo vệ” cho lớp học ?

Nếu lớp học có cài đặt mã bảo vệ, học sinh muốn vào lớp ngoài cần mã lớp, còn phải nhập thêm mã bảo vệ. Để tạo mã bảo vệ quý thầy cô truy cập “cài đặt lớp học” và đặt mã bảo vệ cho lớp học. Khi học sinh nhập mã lớp phải nhập thêm mã bảo vệ để có thể vào lớp học.

1 / 4

Cách cài đặt mã bảo vệ lớp học