Cài đặt và xóa lớp học như thế nào ?

Để thiết lập các tùy chỉnh cho lớp học hoặc xóa lớp học thầy cô có thể truy cập danh sách lớp học của mình và vào lớp học cần thiết lập. Bước 1: Chọn “Cài đặt lớp học” có hình răng cưa bên cạnh ảnh đại diện lớp học. Bước 2: Thiết lập tùy chỉnh Ảnh đại diện lớp học, Tên lớp, Mã bảo vệ, Ẩn lớp học, Phê duyệt vào lớp và Xóa lớp học. Bước 3: Thầy cô không cần nhấn chọn lưu, hệ thống đã tự động lưu lại các thay đổi.

1 / 2

Vào khu vực cài đặt lớp học