Cách “ẩn lớp học” và khi nào cần ẩn lớp học ?

Ẩn lớp học là tính năng được sử dụng khi lớp đã đủ và thầy cô không muốn nhận thêm học sinh mới vào lớp học. Lớp của thầy cô sẽ không có trong kết quả tìm kiếm của học sinh. Để bật tính năng này thầy cô truy cập phần “cài đặt lớp học”, bật nút “ẩn lớp học”.

1 / 3

Ẩn lớp học như thế nào